Internt hållbarhetsarbete | CSR Västsverige
  1. CSR Västsverige
  2. Om oss
  3. Internt hållbarhetsarbete

Internt hållbarhetsarbete

CSR Västsveriges hållbarhetsarbete

CSR Västsverige strävar efter att bidra till en god samhällsutveckling och att minska vår negativa påverkan på miljö och människa. Vi är medvetna om att detta är ett arbete som aldrig tar slut och åtar oss att med en ödmjuk inställning att ständigt utmana och förbättra vår hållbarhetsprestanda.

Vår hållbarhetspolicy

Vägledande för föreningens hållbarhetsarbete är vår hållbarhetspolicy. Policyn beskriver vårt förhållningssätt på kansliet och hos styrelsen till hur verksamheten ska bedrivas på ett hållbart och ansvarstagande sätt.

Vår hållbarhetspolicy.

Anti-korruption

Vi värnar om vår objektivitet. Därför tar vi inte under några omständigheter emot otillbörliga förmåner som kan uppfattas som mutor alternativt bestickning, eller som kan komma att påverka tjänsteutövningen. Likaså erbjuder vi inte andra förmåner som strider mot lag eller god affärssed. Vi bidrar inte heller till nepotism eller missbrukar vår eventuella maktställning.

Arbetsmiljö

Vi verkar för en god fysisk, social och psykisk arbetsmiljö. Målet är att miljön ska vara trivsam, inspirerande och utvecklande. Vi eftersträvar även att förebygga ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. I detta ingår bland annat att motverka osund arbetsbelastning, balansera yrkes- och privatliv samt att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Jämställdhet och mångfald

Vi verkar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-nedsättning, sexuell läggning, politisk tillhörighet och ålder.

Leverantörsansvar

Vid val av leverantörer tar vi hänsyn till kvalitet, tillförlitlighet, pris och hållbarhetsprestanda. Genom att ställa krav när vi köper produkter och tjänster till verksamheten strävar vi efter att minska belastningen på miljön samtidigt som vi främjar sociala värden. Genom intressent-dialog med våra leverantörer uppmuntrar vi till ett utökat ansvarstagande för samhälle och miljö.

Medarbetare

Vår främsta resurs är våra medarbetare. Vi tar vara på samt vidareutvecklar den kompetens och det engagemang som finns genom att främja både yrkesmässig och personlig utveckling. Målsättningen är att skapa ökad trivsel och kreativitet samt att vara en attraktiv arbetsplats.

Resor och transporter

När vi reser strävar vi efter att använda transportmedel med så låg klimatbelastning som möjligt. Förutom klimatpåverkan tar vi hänsyn till den tid som resan tar i anspråk i form av arbetstid samt hur effektivt denna tid kan nyttjas. I de fall logi är aktuell söker vi i första hand efter boenden med ett aktivt hållbarhetsarbete samt kollektivavtal.

Resursförbrukning och avfall

För att minska vår miljöpåverkan strävar vi efter att minimera uppkomsten av avfall samt att källsortera det avfall som uppstår. Vidare verkar vi för att minska vår verksamhets energi-förbrukning och eftersträvar att den energi som används kommer från förnybara källor.

Samarbeten

Vi väljer våra samarbetspartners med omsorg. De organisationer vi samarbetar med ska kunna påvisa medvetenhet, kunskap och konkreta insatser inom hållbarhetsområdet.

Implementering

Hållbarhetspolicyn omsätts i praktiken genom en handlingsplan med konkreta åtaganden och uppföljningsbara mål. Handlingsplanen finns att tillgå vid förfrågan till oss på kansliet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.