1. CSR Västsverige
  2. Överenskommelse & Medlemsvillkor

Överenskommelse & Medlemsvillkor

Överenskommelse

Som medlem i CSR Västsverige ställer vi oss bakom föreningens vision och åtar oss att bidra till den genom att, utifrån våra förutsättningar, arbeta i enlighet med föreningens fyra principer.

Vision

Ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

Principer

  • Förstå och ta ansvar för vår påverkan på samhälle, miljö och människa – lokalt och globalt.
  • Integrera CSR i kärnverksamheten genom ett strategiskt arbete, i samverkan med intressenter.
  • Dela erfarenheter för att inspirera och lära, och medverka till en kraftsamling som ger ringar på vattnet.
  • Göra kontinuerliga framsteg som skapar värde för vår egen verksamhet och samhället i stort.
  • Bidra till Agenda 2030 och sprida kännedom om CSR Västsverige.

Villkor för medlemskapet

Kontaktperson och kontaktuppgifter

Varje medlemsorganisation utser en eller två kontaktpersoner som har den primära kontakten med kansliet. Kontaktpersonen har den betydelsefulla rollen att säkerställa att medlemskapet kommer hela er organisation till gagn. Du som är kontaktperson ansvarar för att:

  • Kontaktuppgifter hålls aktuella
  • Informationen i er medlemsprofil är uppdaterad
  • Hålla din organisation à jour kring vad som sker inom föreningen
  • I möjligaste mån, förankra medlemskapet internt

Vilka kan bli medlemmar?

Alla organisationer med verksamhet i Västra Götaland och Halland som vill utveckla sitt CSR-arbete är välkomna som medlemmar. CSR Västsverige samlar aktörer från både privat, offentlig och idéburen sektor och akademi – stora som små.

Medlemsavgift

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller tillsvidare och avgiften baseras på antalet medarbetare i organisationen. Medlemskapet baseras på organisationsnummer.

Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till kansliet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetalda avgifter återbetalas inte.

Uteslutning av medlem

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Föreningsstadgar

Medlem i föreningen är skyldig att följa stadgarna. Stadgar för den ideella föreningen ”Public & Private Social Responsibility Initiative – CSR Västsverige” finns på csrvastsverige.se.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.