Överenskommelse & Medlemsvillkor | CSR Västsverige
 1. CSR Västsverige
 2. Överenskommelse & Medlemsvillkor

Överenskommelse & Medlemsvillkor

Överenskommelse

Som medlem i CSR Västsverige ställer vi oss bakom föreningens vision och åtar oss att bidra till den genom att, utifrån våra förutsättningar, arbeta i enlighet med föreningens fyra principer.

Vision

Ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

Principer

 • Förstå och ta ansvar för vår påverkan på samhälle, miljö och människa – lokalt och globalt.
 • Integrera CSR i kärnverksamheten genom ett strategiskt arbete, i samverkan med intressenter.
 • Dela erfarenheter för att inspirera och lära, och medverka till en kraftsamling som ger ringar på vattnet.
 • Göra kontinuerliga framsteg som skapar värde för vår egen verksamhet och samhället i stort.
 • Bidra till Agenda 2030 och sprida kännedom om CSR Västsverige.

Villkor för medlemskapet

Kontaktperson och kontaktuppgifter

Varje medlemsorganisation utser en eller två kontaktpersoner som har den primära kontakten med kansliet. Kontaktpersonen har den betydelsefulla rollen att säkerställa att medlemskapet kommer hela er organisation till gagn. Du som är kontaktperson ansvarar för att:

 • Kontaktuppgifter hålls aktuella
 • Informationen i er medlemsprofil på csrvastsverige.se är uppdaterad
 • Hålla din organisation à jour kring vad som sker inom föreningen
 • I möjligaste mån, förankra medlemskapet internt

Vilka kan bli medlemmar?

Alla organisationer med verksamhet i Västra Götaland och Halland som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar. CSR Västsverige samlar aktörer från både privat, offentlig och idéburen sektor och akademi – stora som små.

Medlemsavgift

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller tillsvidare och avgiften baseras på antalet medarbetare i organisationen. Medlemskapet baseras på organisationsnummer.

Utträde ur föreningen

Medlemskapets löptid är 12 månader och förlängs 12 månader i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp medlemskapet senast 3 månader före tidpunkten för medlemskapets förlängning. Medlemskapets löptid specificeras av fakturaperioden på tidigare medlemsfaktura för medlemskapet i föreningen. Inbetalda avgifter återbetalas inte.

Uteslutning av medlem

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Föreningsstadgar

Medlem i föreningen är skyldig att följa stadgarna. Stadgar för den ideella föreningen ”Public & Private Social Responsibility Initiative – CSR Västsverige” finns på csrvastsverige.se.

Koncernmedlemskap

Villkor för koncernmedlemskap i CSR Västsverige

Koncernmedlemskap är ett alternativ, det är inget krav för de medlemmar som ingår i en koncern. Vill er koncern teckna ett koncernmedlemskap är ni varmt välkomna att kontakta CSR Västsveriges kansli: kansli@csrvastsverige.se

Med koncern avses ett organisationsnummer (benämns nedan som moderbolag) vilket äger en majoritet i ett eller flera andra organisationsnummer (benämns nedan som dotterbolag). Moderbolag och dotterbolag kan ingå i ett koncernmedlemskap i CSR Västsverige oavsett sektorstillhörighet.

Ett bolag definieras av ett unikt organisationsnummer.

Kriterier och villkor:

 • Moderbolaget betalar den totala kostnaden för koncernmedlemskapet samt säkerställer att alla dotterbolag lokaliserade inom VGR eller RH blir medlemmar, med syfte att utveckla koncernens gemensamma hållbarhetsarbete.
 • Alla dotterbolag lokaliserade i VGR och RH måste ingå i koncernmedlemskapet och koncernen måste omfatta minst två dotterbolag lokaliserade i VGR eller RH. Dotterbolag lokaliserade utanför VGR och RH måste inte inkluderas i koncernmedlemskapet, men de kan ingå om det berörda dotterbolaget och moderbolaget önskar det.
 • Varje bolag som ingår i koncernmedlemskapet är också enskild medlem i föreningen CSR Västsverige och har rösträtt på årsmötet. Moderbolaget och varje dotterbolag skall godkänna CSR Västsveriges medlemsvillkor och personuppgiftshantering. Varje bolag har egna kontaktpersoner för kommunikation med föreningen.
 • Koncernen betalar medlemsavgiften för alla dotterbolag i enlighet med CSR Västsveriges medlemsavgiftstrappa, förutom för det bolaget, oavsett moderbolag eller dotterbolag, med minst antal anställda som ingår i koncernmedlemskapet.
 • Koncernmedlemskapet kan endast sägas upp av moderbolaget. Varje dotterbolag fortsätter då att vara medlem i CSR Västsverige och betalar sin egen medlemsavgift baserat på antal anställda på dotterbolagets organisationsnummer. Därefter gäller CSR Västsveriges medlemsvillkor för eventuell uppsägning av dotterbolagets medlemskap.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.