SYSTEMET WORLDFAVOR

En samlat intryck från många olika aktörer ger en klar bild. De organisationer som tar sig an CSR- och hållbarhetsarbetet på ett långsiktigt och strategiskt sätt kommer stärka de egna förutsättningar samtidigt som de skapar positiva avtryck på omvärlden. 

 

CSR Västsverige erbjuder ett digitalt ledningssystem för hållbarhet (Digital Sustainability Management System) baserat på den globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Ta hjälp av detta för att kartlägga ert nuläge, identifiera förbättringsmöjligheter och kommunicera CSR-aktiviteter, eller använd det helt enkelt som en källa till ökad kunskap och förståelse.

 

Med systemet Worldfavor kan ni bedöma olika hållbarhetsaspekters relevans och väsentlighet för er verksamhet samt involvera intressenter i arbetet. Det stödjer er att fokusera och prioritera era insatser på ett sådant sätt att värdet för er organisation långsiktigt säkras samtidigt som ni maximerar bidraget till en hållbar utveckling. Analysen ger en god grund inför nästa steg och resultatet uppdateras med fördel regelbundet. Sist men inte minst, kommunikation är en viktig del i arbetet – dela med er av erfarenheter och inspirera andra via The Good Society.

 

Läs mer på Worldfavors webbplats eller se videon nedan.