ISO 26000

ISO 26000 är en relativt ny internationell standard som behandlar socialt ansvarstagande.  Det är en vägledande standard, som inte går att certifiera sig mot. Grundtanken är att det ska vara frivilligt för företagen att arbeta enligt standarden, det ska göras utifrån egna initiativ och förhoppningsvis öka lönsamheten och förtroendet för företaget, från både konsumenter, medarbete, leverantörer och allmänheten. Standarden fokuserar på ett antal olika grundområden inom vilka SR-arbete kan koncentreras, bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption samt miljö och klimat, och ger vägledning i hur arbetet kan skötas.

I framtagandet av ISO 26000 har C som i corporate från det tidigare kända uttrycket CSR –Corporate Social Responsibility plockats bort. Kvar blir SR, Social Responsibilty och på detta sätt signaleras att standarden vänder sig till alla, företag, organisation eller myndighet spelar ingen roll, inte heller storleken på verksamheten. Det är budskapet – att alla kan jobba med socialt ansvar.

ISO 2600 har tagits fram i en internationell grupp, bestående av representanter från såväl näringsliv, intressegrupper, myndigheter och ideella organisationer. Under arbetet har det varit viktigt att både i-länder och u-länder är representerade och på alla höga poster inom arbetsgrupperna har det funnits två representanter, en från ett u-land och en från ett i-land. Syftet med arbetet har varit att ta fram en vägledning för ett SR-arbete som visar respekt för kulturella, sociala, miljömässiga och rättsliga skillnader länder emellan, samt skillnader i ekonomisk utveckling.

 

Men varför behöver vi en standard till?

Jo, just för att kunna jobba vidare. ISO 26000 är en vägledande standard, det går alltså inte att certifiera sig emot den. Vad den gör är att hjälpa till att strukturera arbetet; hitta de områden som du kan prioritera utifrån din verksamhet, hitta förbättringsområden, mäta resultat, påvisa prestanda och kommunicera vad som görs idag. För att effektivisera ert samhällsansvar! Standarden innehåller enligt SIS:

”kärnområden och frågeställningar i samband med socialt ansvar,integrering, genomförande och främjande av socialt ansvarsfullt beteende i hela organisationen och, via dess policy och rutiner, inom dess inflytandesfär”

Vill du läsa mer?

www.iso.org/sr