SOCIALT ANSVAR

Vi satsar på den unga generationen

Våra unga är vår framtid! Många av dagens samhällsutmaningar kan direkt hänföras till de ungas livssituation. Det är därför centralt att redan i ett tidigt stadie skapa goda villkor för dem att utvecklas till ansvarsfulla medborgare. Att satsa på den unga generationen medför långsiktiga värden för individen, samhället och er verksamhet.

Vi främjar socialt entreprenörskap

Sociala entreprenörer drivs av viljan att förändra och de skapar affärsmodeller med utgångspunkt i dagens stora samhällsutmaningar. Genom att stödja sociala entreprenörer bidrar er verksamhet både till fler innovativa lösningar, och i förlängningen även till ett mer hållbart samhälle.

Vi ingår ett sektoröverskridande partnerskap

Det sociala ansvaret sträcker sig utanför den egna verksamheten och gynnas av samverkan mellan aktörer från olika sektorer. Genom att ingå ett sektoröverskridande partnerskap möjliggör ni ett långsiktigt samarbete där de involverade parternas olika tillgångar, kunskaper och erfarenheter gemensamt kan skapa förändring i samhället.

Tips: Använd gärna CSR Västsveriges funktion ”Good Matchmaking” vilken för samman intressen från olika sektorer till förmån för en hållbar utveckling.

Vi utvecklar nya produkter och tjänster för ett bättre samhälle

Framtidens utbud av produkter och tjänster behöver i ökad utsträckning grunda sig på hållbara lösningar. Det finns därför behov av fler innovationer och nya idéer som gynnar socialt ansvarstagande. Innovativa produkter och tjänster skapar även möjligheter till ökad konkurrenskraft och nya marknader för er verksamhet.

Vi öppnar upp vår arbetsplats för praktikanter

Att erbjuda praktikanter plats i er verksamhet ger god möjlighet att få nya kunskaper och perspektiv. Ni får stöd i ert arbete samtidigt som praktikanten får arbetslivserfarenhet, meriter och referenser. Kanske ni upptäcker en medarbetare som ni inte kan vara utan?

Vi anställer personer som står långt från arbetsmarknaden

Alltfler verksamheter anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är en viktig del i arbetet med socialt ansvarstagande som bidrar till att skapa gemenskap, ökad delaktighet och livskvalitet för personen som blir anställd. Samtidigt får er verksamhet nya perspektiv och utökad kompetens.

Vi har ett program för mentorskap

Ett mentorskap kan ha avgörande betydelse för en individ som försöker ta sig in på arbetsmarknaden. Genom ett mentorskapsprogram där ni agerar stöd samt öppnar upp delar av ert nätverk för arbetssökande, kan ni få nya perspektiv samtidigt som ni bidrar till att adepterna får en god start i yrkeslivet.

Vi ger av våra produkter och professionella kompetens

Idéburna organisationer söker ofta olika former av stöd, exempelvis yrkesmässig kompetens till den egna verksamheten eller produkter som kan förmedlas vidare. När er verksamhet stödjer en idéburen organisation långsiktigt med produkter och kompetens får ni möjlighet till ett ömsesidigt utbyte som gynnar alla.

Tips! Använd gärna CSR Västsveriges funktion ”Good Matchmaking” för att söka och hitta möjliga samarbetspartners.

Vi stöder en idéburen organisation långsiktigt ekonomiskt

Idéburna organisationer är ofta beroende av andra människors välvilja. Genom att medvetet och långsiktigt stödja en idéburen organisation bidrar ni till deras fortsatta existens samtidigt som ni möjliggör ett partnerskap där ni kan hjälpa och lära av varandra.

Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt sociala arbete

Sprid er kunskap till andra! Genom att kommunicera ert sociala arbete på er hemsida, i sociala medier och andra forum kan ni skapa uppmärksamhet kring ert arbete. Därigenom kan ni, via den feedback ni får, utveckla ert arbete samtidigt som ni inspirerar andra till att utöka sitt arbete med sociala frågor.

Tips: Använd gärna ”The Good Society”, CSR Västsveriges plattform för kommunikation och inspiration. Denna kanal ger er möjlighet till transparens, fördjupning och interaktivitet vilket stöder ert arbete.

Vi utbildar medarbetare i vårt sociala ansvar

Att involvera och engagera sina medarbetare är viktigt för ett framgångsrikt socialt arbete. Ett viktigt första steg är att utbilda dem i sociala frågor som är relevanta för er verksamhet. På så sätt skapar ni medvetenhet, sprider kunskap, samt inspirerar till engagemang och handling.

Vi bedriver en aktiv intressentdialog för ökat socialt ansvar

Att öppna upp för dialog kring socialt ansvar möjliggör stärkt samarbete och kommunikation med intressenterna. Er verksamhet får på detta sätt värdefull feedback till förmån för ett mer effektivt socialt arbete. Samtidigt kan ni sprida ringar på vattnet och skapa ett ökat intresse för socialt arbete bland exempelvis kunder och leverantörer.

Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

Sociala företag och idéburna verksamheter förenar ofta sociala och miljömässiga utmaningar, samhällets behov av tjänster och individens behov av arbete. Genom att köpa varor och tjänster från dessa aktörer bidrar er verksamhet till en långsiktig samhällsnytta på marknadsmässiga villkor.

Vi ställer sociala krav vid inköp och upphandlingar

Många verksamheter har en stor indirekt social påverkan genom sina leverantörer. Ett heltäckande arbete för social hållbarhet kräver därför att ansvar tas även i leverantörsled. Genom att medvetet lägga in sociala kriterier i upphandlingar och anbudsförfrågningar kan ni påverka era leverantörer och andra samarbetspartners.

Vi engagerar och profilerar oss i särskilda lokala samhällsfrågor

Sociala utmaningar på hemmaplan blir allt tydligare. Genom att engagera och profilera er i lokala samhällsfrågor som är viktiga för er, kan ni påverka utvecklingen mot ett bättre och mer hållbart samhälle, något som i förlängningen även gynnar den egna verksamheten.

Exempel på lokala samhällsfrågor:

– Utbildning och skola
– Segregation
– Arbetslöshet
– Hälsa
– Missbruk
– Hemlöshet

Vi engagerar och profilerar oss i särskilda globala utvecklingsfrågor

Världens länder och organisationer står inför stora globala utmaningar, bland annat avseende de ständigt ökande ekonomiska klyftorna. Genom att engagera och profilera er i globala utvecklingsfrågor som är viktiga för er, kan ni påverka andra människors situation och inspirera fler att göra detsamma.

Exempel på globala utvecklingsfrågor:

– Mänskliga rättigheter
– Fattigdom
– Klimatförändringar
– Hunger
– Flyktingfrågor
– Empowerment och entreprenörskap

Vi verkar för att våra investeringar och placeringar ska vara socialt hållbara

Hållbara och ansvarsfulla investeringar och placeringar är idag förenat med stora möjligheter. Genom medvetna investeringar och placeringar av kapital kan er verksamhet bidra till att förbättra förutsättningarna för etiskt och socialt ansvarsfulla företag, och på så sätt agera för ett mer socialt hållbart samhälle.

Vi säkerställer att våra produkter är tillverkade under rättvisa förhållanden

Många arbetar under ogynnsamma arbetsförhållanden, utstår åtskilliga övertidstimmar och har undermåliga löner. Ni kan motarbeta detta genom att säkerställa att era produkter och komponenter är framställda under goda förhållanden där de mänskliga rättigheterna respekteras och lagar efterföljs, nationellt som internationellt.

Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt sociala arbete

Att sätta upp mål för er verksamhets sociala arbete är viktigt för att ni ska kunna mäta utfall, analysera resultat och se effekter. På så sätt kan ni även utveckla och driva arbetet framåt. En handlingsplan med avgränsade mål hjälper er att tydliggöra för alla medarbetare vilka målen är och hur ni ska ta er dit.

Vi tar fram en policy för vårt sociala arbete

En policy med vägledande riktlinjer är avgörande för hur det sociala arbetet utvecklas inom er verksamhet. Verksamheter gynnas av att ha riktlinjer som guidar och driver framåt i rätt riktning. Utveckla en policy och låt den vägleda er för att åstadkomma en bärkraftig utveckling i ert sociala arbete.

Vi tar fram en vision för vårt sociala arbete

En tydlig idé om syftet med ert sociala arbete visar vägen framåt och fungerar engagerande och motiverande för era medarbetare. Genom en vision som kan användas både internt och externt kan ni engagera och inspirerar era intressenter, exempelvis medarbetare, leverantörer och finansiärer.