REKO ARBETSPLATS

Vi utbildar medarbetare i CSR

Att involvera och engagera sina medarbetare är viktigt för ett framgångsrikt CSR-arbete. Ett viktigt första steg är att utbilda dem i CSR-frågor som är relevanta för er verksamhet. På så sätt skapar ni medvetenhet, sprider kunskap, samt inspirerar till engagemang och handling.

Vi verkar för en jämlik och jämställd arbetsplats

En jämlik och jämställd arbetsplats innebär exempelvis att alla ges lika möjligheter att utvecklas i och påverka verksamheten. Att jobba för rättvisa arbetsförhållanden och skapa en inkluderande arbetsplats medför höjd kvalitet i ert arbete, och bidrar till ett trivsamt arbetsklimat.

Vi tar vara på mångfalden och varandras olikheter

Alla medarbetare är unika och har varierande erfarenheter och förutsättningar. Genom att se era medarbetares olikheter som tillgångar, som ger nya perspektiv och idéer, och ta hänsyn till detta vid rekrytering och medarbetarutveckling, skapar ni en mångfald på er arbetsplats. På så sätt bidrar ni även till ett trivsam och inspirerande arbetsmiljö.

Vi låter våra medarbetare engagera sig volontärt

Alltfler verksamheter erbjuder sina medarbetare att arbeta som volontärer. Samtidigt som ni gör insatser för andra bidrar ni till att de egna medarbetarna växer som individer. Detta kan leda till ett ökat engagemang i det interna arbetet vilket stärker den egna verksamheten.

Tips! Använd gärna CSR Västsveriges funktion ”Good Matchmaking” för att söka och hitta flera möjligheter till samarbeten kring volontärskap.

Vi främjar lärande och personlig utveckling

Genom att främja lärande och personlig utveckling får ni mer motiverade och stimulerade medarbetare. Låt detta bli en del i att bygga sammanhållning och goda relationer på arbetsplatsen. En känsla av att utvecklas som person medverkar dessutom ofta till mindre stress och ökad kreativitet.

Vi köper miljömärkt eller återanvänder inredning och möbler

Många av de möbler som säljs idag innehåller eller har behandlats med flera olika kemiska ämnen. För att minska miljöpåverkan kan ni välja att köpa möbler som uppfyller miljömärkningar. Ni kan också handla second-hand för att minska ert ekologiska fotavtryck och återanvända de välfunktionerande möbler som redan finns.

Vi skapar en ergonomisk arbetsplats

En ergonomisk arbetsplats innefattar allt ifrån bra belysning och god ventilation till varierande arbetsställning och ändamålsenliga kontorsstolar. Genom att arbeta för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen motverkar ni belastningsskador och medverkar till friska och välmående medarbetare.

Vi främjar fysisk och psykisk hälsa

För att undvika arbetsplatsrelaterad ohälsa i form av stress, utbrändhet och utmattning är det viktigt att arbeta både förebyggande och stödjande. Involvera era medarbetare och låt dem uttrycka sig kring utformandet av ert hälsofrämjande arbete. Tillsammans kan ni skapa och upprätthålla en god hälsa på arbetsplatsen.

Vi köper produkter och tjänster som gynnar sociala behov

Sociala företag och idéburna verksamheter förenar ofta sociala och miljömässiga utmaningar, samhällets behov av tjänster och individens behov av arbete. Genom att köpa varor och tjänster från dessa aktörer bidrar er verksamhet till en långsiktig samhällsnytta på marknadsmässiga villkor.

Vi ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar

Många verksamheter har en stor möjlighet att påverka via sina inköp. Ett heltäckande hållbarhetsarbete kräver därför att ansvar tas även i leverantörsled. Genom att medvetet lägga in sociala, etiska och miljömässiga kriterier i upphandlingar och anbudsförfrågningar kan ni påverka era leverantörer och andra samarbetspartners.

Vi bedriver en aktiv intressentdialog för ökat ansvarstagande

Att öppna upp för dialog kring ert ansvar möjliggör stärkt samarbete och kommunikation med intressenterna. Er verksamhet får på detta sätt värdefull feedback till förmån för ett mer effektivt CSR-arbete. Samtidigt kan ni sprida ringar på vattnet och skapa ett ökat intresse för CSR bland exempelvis kunder och leverantörer.

Vi gör årligen en hållbarhetsrapport

Utöver kontinuerlig kommunikation av ert ansvarstagande finns det ett stort värde i att årligen redovisa ert arbete i en hållbarhetsrapport. Gärna i nära koppling till andra verksamhetsrapporter, exempelvis er årsredovisning. Detta skapar medvetenhet, både inom och utanför verksamheten, kring vad ni har åstadkommit inom CSR-området.

Vi kommunicerar regelbundet vårt CSR-arbete

När ni kommunicerar ert CSR-arbete, både internt och externt, skapar ni ringar på vattnet. Externt handlar det om att stärka varumärket och inspirera andra till handling. Internt ger det förankring, motivation och en känsla av större sammanhang. Gör era medarbetare till ambassadörer som kan föra er talan även utanför verksamheten!

Tips! Använd gärna ”The Good Society”, CSR Västsveriges plattform för kommunikation och inspiration. Denna kanal ger er möjlighet till transparens, fördjupning och interaktivitet vilket stöder ert arbete.

Vi har en struktur för att lyfta fram åsikter

En god arbetsmiljö bidrar till god hälsa hos de anställda. Genom att utveckla systematik och regelbundenhet i medarbetarnas möjlighet att lyfta sina åsikter kan ni förebygga och motarbeta konflikter i er verksamhet. Gör detta med respekt för varandras perspektiv och ha högt i tak!

Vi ökar transparensen i vår verksamhet

Transparens är viktigt för att skapa trovärdighet och legitimitet. Det handlar om öppenhet och möjlighet till granskning. Genom att vara öppna med både de starkare och svagare sidorna i er verksamhet, kan ni bygga förtroende och öka trovärdigheten bland era intressenter.

Vi motarbetar aktivt alla former av korruption

Trots lagar och föreskrifter mot mutor och korruption, är det vanligt förekommande i stora delar av världen. Genom att slå fast en nolltolerans mot korruption och aktivt motarbeta alla former av oegentligheter deklarerar ni er ståndpunkt i frågan, både internt och externt.

Vi tillämpar trygga anställningsformer

Grundläggande för en god arbetsmiljö är att alla medarbetare känner sig trygga. Genom att tillämpa fasta och långsiktiga anställningsformer med rättvis lönesättning och anpassade arbetstider, kan ni underlätta ett gott klimat på er arbetsplats samtidigt som ni stärker era medarbetare.

Vi involverar våra medarbetare i arbetsplatsens utveckling

För att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och trivas på arbetsplatsen är det viktigt att de involveras i arbetsplatsens utformning. Genom att öppna upp för dialog kan ni skapa en kultur där medarbetarna känner möjlighet att påverka utvecklingen och således även den egna arbetssituationen.

Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt arbetsmiljöarbete

Att sätta upp mål för er verksamhets arbetsmiljöarbete är viktigt för att ni ska kunna mäta utfall, analysera resultat och se effekter. På så sätt kan ni även utveckla och driva arbetet framåt. En handlingsplan med avgränsade mål hjälper er att tydliggöra för alla medarbetare vilka målen är och hur ni ska ta er dit.

Vi tar fram en policy för vårt arbetsmiljöarbete

En policy med vägledande riktlinjer är avgörande för hur miljön på er arbetsplats utvecklas. Verksamheter gynnas av att ha riktlinjer som guidar och driver framåt i rätt riktning. Utveckla en policy och låt den vägleda er för att åstadkomma en bärkraftig utveckling i ert arbetsmiljöarbete.

Vi utvecklar goda värdegrunder för vår verksamhet

Genom att utforma goda värdegrunder kan ni skapa bra förutsättningar för er verksamhet. Låt dessa värdegrunder genomsyra och vägleda ert arbete. Använd dem kontinuerligt inom verksamheten och kommunicera dem även utåt för att stärka och inspirera andra.