MILJÖANSVAR

Vi delar istället för att äga

Att dela är en växande trend runtom i världen. Alltfler värdesätter tillgång högre än ägande, särskilt i tider av resursbrist. Genom att exempelvis hyra istället för att köpa respektive hyra ut istället för att sälja, kan ni minska konsumtionen och bidra till en bättre miljö. Därigenom kan ni även skapa långsiktiga relationer.

Vi agerar för att minska köttkonsumtionen på vår arbetsplats

Köttproduktion kräver minst tio gånger så mycket mark och energi som odling av vegetabilier med samma näringsinnehåll. Dessutom orsakar köttindustrin stora utsläpp av växthusgaser. Genom att minska er köttkonsumtion kan ni med enkla medel medverka till en betydelsefull utsläppsminskning av bland annat koldioxid och metan.

Vi källsorterar i minst 4 fraktioner

För att minska vår miljöpåverkan och det växande problem som avfall har kommit att innebära, är källsortering en enkel åtgärd och en bra början. Inför källsortering på er arbetsplats, så kan ni bättre ta tillvara de resurser ni förbrukar och återinföra dem i kretsloppet, för att på så sätt bidra till en mer hållbar miljö.

Vi maximerar användningen av förnybara material

Ett förnybart material är ett naturligt material som ständigt fylls på ett hållbart sätt. Genom att exempelvis byta ut plast mot trä och sten, kan ni vara med och bidra till en mer hållbar miljö samtidigt som ni minimerar mängden miljöskadligt avfall.

Vi minskar vårt avfall och motverkar ”slit och släng”

Trots att återvinning och hantering av avfall ständigt förbättras i Sverige, sker en konstant ökning av avfallsmängden. Genom att reflektera, ifrågasätta och hushålla med er verksamhets resurser kan ni reducera konsumtionen och avfallet i er verksamhet. På så sätt kan ni bidra till en mer hållbar miljö.

Vi minimerar användningen av miljöfarliga ämnen

Miljöfarliga ämnen förekommer i nästan alla verksamheter. Ett första steg är att identifiera förekomsten samt säkerställa att hanteringen av dessa ämnen sker på ett korrekt sätt. Påbörja sedan det viktiga arbetet med att reducera användningen samt systematiskt ersätta ämnena med alternativ som inte är lika miljöskadliga.

Vi väljer video- och telefonkonferenser

Ett allt vanligare sätt att träffas är genom virtuella möten, exempelvis telefon- eller videokonferenser. Förutom värdefulla tid- och kostnadsbesparingar för er verksamhet, bidrar det till en minskad klimatpåverkan. Virtuella möten kan inte alltid ersätta fysiska möten, men är ett viktigt komplement i strävan mot ett grönare samhälle.

Vi ställer om till gröna resor och transporter

Den största delen av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från transporter. Att ställa om till ett klimatsmart sätt att resa både på arbetstid, samt till och från arbetet, kan därför bidra till en avsevärd minskning av er verksamhets utsläpp. Det kan dessutom användas som en hälsofrämjande handling bland era medarbetare.

Vi klimatkompenserar för de utsläpp vi inte kan undvika

Klimatkompensation innebär att de koldioxidutsläpp er verksamhet omöjligen kan undvika uppvägs genom andra åtgärder. Därigenom kan er klimatpåverkan minska, även i de fall ni inte kan minska ert utsläpp av växthusgaser. Detta bör emellertid främst användas som ett komplement till utsläppsreducering, som är det mest önskvärda.

Vi byter till el märkt med Bra Miljöval

En konkret och enkel åtgärd för att minska er verksamhets klimatpåverkan är att övergå till el märkt Bra Miljöval. För att klara märkningen ska elen komma från förnybara källor och uppfylla hårda miljökrav. Ni stimulerar även utvecklingen av förnybar energi och sänder ut positiva signaler till intressenterna kring ert miljöåtagande.

Vi mäter och minskar vår energiförbrukning

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Minskad energiförbrukning utgör en av flera nödvändiga omställningar i bemötandet av dessa. Det fungerar dessutom som en effektiviseringsåtgärd och kan därför leda till ekonomiska fördelar för er verksamhet.

Vi bedriver en aktiv intressentdialog för ökat miljöansvar

Att öppna upp för dialog kring miljöansvar möjliggör stärkt samarbete och kommunikation med intressenterna. Er verksamhet får på så sätt värdefull feedback till förmån för ett mer effektivt miljöarbete. Samtidigt kan ni sprida ringar på vattnet och skapa ett ökat miljöintresse bland exempelvis kunder, ägare och leverantörer.

Vi ställer miljökrav vid inköp och upphandlingar

Många verksamheter har en stor indirekt miljöpåverkan genom sina leverantörer. Ett heltäckande miljöarbete kräver därför att ansvar för miljöpåverkan tas även i leverantörsled. Genom att medvetet lägga in miljökriterier i upphandlingar och anbudsförfrågningar kan ni påverka era leverantörer och andra samarbetspartners.

Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt miljöarbete

Sprid er kunskap till andra! Genom att berätta om ert miljöarbete på er hemsida, i sociala medier och i andra forum kan ni skapa uppmärksamhet kring ert arbete. Därigenom kan ni, via den feedback ni får, utveckla ert arbete samtidigt som ni inspirerar andra till att utöka sitt arbete med miljöfrågor.

Tips: Använd gärna ”The Good Society”, CSR Västsveriges plattform för kommunikation och inspiration. Denna kanal ger er möjlighet till transparens, fördjupning och interaktivitet vilket stöder ert arbete.

Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar

Att involvera och engagera sina medarbetare är avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete. Ett viktigt första steg är att utbilda dem i miljöfrågor som är relevanta för er verksamhet. På så sätt skapar ni medvetenhet, sprider kunskap, samt inspirerar till engagemang och handling.

Vi utvecklar nya produkter och tjänster för en bättre miljö

Framtidens utbud av produkter och tjänster behöver i ökad utsträckning grunda sig på hållbara lösningar. Det finns därför behov av fler innovationer och nya idéer som gynnar gröna affärer. Innovativa produkter och tjänster skapar även möjligheter till ökad konkurrenskraft och nya marknader för er verksamhet.

Vi verkar för att våra investeringar och placeringar ska vara miljömässigt hållbara

Hållbara och ansvarsfulla investeringar och placeringar är idag förenat med stora möjligheter. Genom medvetna investeringar och placeringar av kapital kan er verksamhet bidra till att förbättra förutsättningarna för gröna företag, och på så sätt agera för en bättre miljö.

Vi gör en livscykelanalys av våra produkter

I en livscykelanalys kartlägger ni en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel, från råmaterial till avfall. Detta skapar förståelse för produktens totala miljöpåverkan och medvetenhet om var i produktionskedjan det finns störst potential för förbättringar. En LCA möjliggör ett mer systematiskt och effektivt miljöarbete.

Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt miljöarbete

Att sätta upp mål för er verksamhets miljöarbete är viktigt för att ni ska kunna mäta utfall, analysera resultat och se effekter. På så sätt kan ni även utveckla och driva arbetet framåt. En handlingsplan med avgränsade mål hjälper er att tydliggöra för alla medarbetare vilka målen är och hur ni ska ta er dit.

Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete

En policy med vägledande riktlinjer är avgörande för hur det miljömässiga arbetet utvecklas inom er verksamhet. Verksamheter gynnas av att ha riktlinjer som guidar och driver framåt i rätt riktning. Utveckla en policy och låt den vägleda er för att åstadkomma en bärkraftig utveckling i ert miljöarbete.

Vi tar fram en vision för vårt miljöarbete

En tydlig idé om syftet med ert miljömässiga arbete visar vägen framåt och fungerar engagerande och motiverande för era medarbetare. Genom en vision som kan användas både internt och externt kan ni engagera och inspirerar era intressenter, exempelvis medarbetare, leverantörer och finansiärer.

Vi kartlägger vår miljöpåverkan

Transporter och fabriker har stor påverkan på miljön. Men även arbetsredskap och dagliga aktiviteter som möten och vår kära fika har inverkan. En kartläggning av er verksamhets aktiviteter kan ge er en bättre uppfattning om vad ni är duktiga på och vad ni behöver förbättra i termer av miljöpåverkan.