ANSVARSBAROMETERN

Ansvarsbarometern är en studie där CSR Västsverige tidigare har tagit tempen på ansvarstagandet i Västsverige, både i ett lokalt och globalt perspektiv.

 

Ansvarsbarometern ger en helhetsbild kring förutsättningar, trender, motiv och behov vad avser samhällsansvar. Sammantaget kan insamlad data och analys vara ett värdefullt verktyg i framtagandet av hållbarhetsstrategier på olika nivåer och för olika verksamheter.

 

Ansvarsbarometern 2013
”Affärer och samhällsansvar i synergi”

Detta år har vi fokuserat på CSR i mindre och medelstora västsvenska företag. Hur viktigt är det och vilka är trenderna, drivkrafterna och hindren? Ett av studiens viktiga resultat är att en majoritet anser att ett ökat ansvar är centralt. En spännande utveckling inom området samhällsengagemang är att antalet företag som är villiga att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden förväntas öka med 100% de kommande 3 åren. De största hindren är den pressade tidssituationen och ekonomin. En stor del av företagen uttrycker behov av stöd för att underlätta sitt ökade ansvarstagande.

I samband med Ansvarsbarometern 2013 presenterar CSR Västsverige också ett strukturförslag i 8 punkter för ett mer ansvarstagande västsvenskt näringsliv.

Ansvarsbarometern 2011
”Ansvarstagande i förändring – en studie om västsvenskars syn på ansvar”

Vår undersökning 2011 stärker slutsatsen från förra årets Ansvarsbarometer att människor i och utanför Västsverige vill vara med och bidra till en mer hållbar värld, men att de stöter på hinder. Hinder som dock inte är omöjliga att ta sig förbi.

Resultatet visar också att vi måste ompröva vår syn på vad ansvar är och vem som ska vara med och ta ansvar. Västsvenskar förväntar sig exempelvis att företag ska engagera sig i samhällsutvecklingen. Och de tycker att arbetsplatser ska ta ett större ansvar än vad de gör idag. Glädjande nog visar Ansvarsbarometern 2011 att den växande globala trend av ökat samhällsengagemang inom samtliga sektorer också har nått Västsverige.

Ansvarsbarometern 2010
”Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelse”

Att ta ansvar är grunden för allt samhällsengagerat arbete. Men vad innebär det för invånarna i Västsverige, vad finns det för förutsättningar för ökat ansvarstagande och hur ser de på sin egen och andras förmåga och vilja att ta ansvar? Årets studie visar att åtta av tio västsvenskar är beredda att välja bort företag och andra organsiationer som inte tar ansvar och att politiker har högre anseende i Västsverige än vad de har internationellt. Ansvarsbarometerna kan användas som underlag för att påvisa vikten av ansvarstagande.