MEDLEMSMÖTEN

Två gånger per år blickar föreningens alla medlemmar framåt för att tillsammans diskutera hur vi på bästa sätt tar till vara den potential som ligger i att vi är många som sätter hållbarhet och ansvarstagande högt på agendan.

 

ÅRSMÖTE VÅR

Årsmötet hålls före den 15 mars varje år. Här går vi igenom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner.

Såväl medlem som styrelsen kan ge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Läs mer om årsmötet i föreningens stadgar.
För aktuella datum och anmälan, se vår Kalender.

 

MEDLEMSMÖTE HÖST

I december hålls ett extra årsmöte, så kallat medlemsmöte. Här lyfts aktuella frågor och givetvis har du som medlem möjlighet att lämna förslag att behandlas av medlemsmötet. Liksom årsmötet ska förslagen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

För aktuella datum och anmälan, se vår Kalender.